خبری در راه است

خبر آمد خبری در راه است

سر خوش آن دل كه از آن آگاه است

شاید این جمعه بيايد شاید

پرده از چهره گشايد شايد

دست افشان، پای كوبان می روم

بر در سلطان خوبان می روم

می روم بار دگر مستم كند

بی سر و بی پا و بی دستم كند

می روم كز خويشتن بيرون شوم

در پی ليلا رخی مجنون شوم

/ 0 نظر / 9 بازدید